نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 27 آذرماه 99