نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 3 دی ماه 99