نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 8 دی ماه 99