نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 9 دی ماه 99