نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 9 دی ماه 99