نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 10 دی ماه 99