نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 10 دی ماه 99