نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 11 دی ماه 99