نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 14 دی ماه 99