یحیی گل محمدی در مقایسه با کالدرون از او بهتر نتیجه گرفته ولی در مقایسه با خودش بدتر است.