نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 15 دی ماه 99