نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 16 دی ماه 99