نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 17 دی ماه 99