نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 17 دی ماه 99