نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 17 دی ماه 99