نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 18 دی ماه 99