نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 18 دی ماه 99