روزنامه استقلال جوان در شماره امروز خود در خصوص دیدار دربی گفته است: پرسپولیسی ها از ترس مغلطه میکنند. محمد نوری در این گفت وگو با اشاره به این که هیچ کس به شکوری توجه ندارد از ترس پرسپولیسی ها برای دربی سخن گفته است .