نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 21 دی ماه 99