نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 23 دی ماه 99