نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 23 دی ماه 99