نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 24 دی ماه 99