نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 24 دی ماه 99