نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 25 دی ماه 99