نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 1 بهمن 99