نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،پنجشنبه 2 بهمن ماه 99