نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 2 بهمن ماه 99