نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 2 بهمن 99