نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 6 بهمن ماه 99