نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 6 بهمن ماه 99