نگاهی به صفحه نخست روزنامه استقلال جوان،سه شنبه 7 بهمن ماه 99