نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 7 بهمن ماه 99