نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 7 بهمن ماه 99