نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 8 بهمن ماه 99