نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 8 بهمن ماه 99