نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 8 بهمن ماه 99