علی کریمی پس از درگذشت علی انصاریان با انتشار این عکس نوشت: وایستا دنیا. جان کندن است زندگی ما، حیات نیست!!!