نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 21 بهمن ماه 99