نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 2 اسفند ماه 99