نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 3 اسفندماه 99