نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 6 اسفندماه 99