نگاهی به صفحه نخست روزنامه استقلال جوان،سه شنبه 12 اسفند ماه 99