نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 13 اسفند 99