نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 14 اسفند ماه 99