نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 14 اسفند ماه 99