نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 18 اسفند ماه 99