نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 18 اسفند ماه 99