نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 18 اسفند ماه 99