نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 19 اسفند ماه 99