نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 19 اسفند ماه 99